Stichting Sitara

Stichting Sitara is een maatschappelijke onderneming die mensen in hun kracht zet door kennisvergroting en het stimuleren van groei en bewustwording over hun eigen mogelijkheden. Sitara leert mensen hoe zij bewust de regie kunnen nemen over hun dagelijks leven en functioneren met participatie en zelfredzaamheid als uiteindelijk doel.

Motivatie

Stichting Sitara gelooft in gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. De maatschappij gaat uit van een gemiddelde die toegang heeft tot alle informatie en mogelijkheden. De praktijk wijst uit dat een deel van de bevolking vanwege armoede en achterstandsrisico niet beschikt over de middelen om zelfredzaamheid en participatie te vergroten. Voor mensen voor wie ondersteuning en trainingen het verschil kan uitmaken zet stichting Sitara zich al meer dan dertig jaar met volle overtuiging in.

Werkwijze

Een gezonde maatschappij bestaat uit mensen die zelfstandig keuzes kunnen maken op basis van juiste informatie, gevoel van
gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Om dit mogelijk te maken richt Stichting Sitara  zich op drie aandachtsvelden: Kennis, Kracht en Groei.

Kennis

Participeren en zelfstandig keuzes maken kan alleen als mensen beschikken over de juiste informatie. Een deel van de bevolking heeft nauwelijks of geen toegang tot kennis over de werkwijze van de overheid of instanties. Stichting Sitara helpt de kloof tussen (overheids)instanties en burger te dichten door informatie begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Doelgroep

Stichting Sitara heeft jarenlange ervaring met verschillende doelgroepen. Hier ligt de kracht van de stichting; kinderen, jongeren en volwassenen van verschillende afkomst en culturen.

Iedere groep heeft een uitdaging die specifiek aandacht behoeft. Van jongeren in achterstandswijken, meisjes die slachtoffer zijn van seksueel overschrijdend gedrag tot volwassen en ouderen die voor activatie en participatie in aanmerking komen.

Projecten / Trainingen
Onze Partners

Stichting Sitara voert voor verschillende opdrachtgevers projecten uit; scholen, zorg-­‐ en welzijnsorganisaties, GGD, gemeenten en ministeries.

Van het meepraten over diversiteitsprojecten, bijdragen aan integraal beleid voor burgers in kwetsbare posities tot projecten voor ouderen, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.